جراحی ها / جراحی های بستری / تومور مثانه TUR-BT
تومور مثانه TUR-BT


عمل های تومور مثانه و ضایعه درونی مخاط مثانه توسط آندوسکوپ را می توان به صورت ساده در فیلم دید.

لینک ویدیو