جراحی ها / جراحی های بستری / عمل تنگی مجرا
عمل تنگی مجرا


هر گونه آسیبی مخاط سطحی مجرای ادرار ترمیمی به دنبال دارد که زخمی از خود باقی می گذارد که آن می تواند به تنگی مجرا ختم شود. عفونتهای مجاری ادراری با ترشحات عفونی از مجرا – سونداژ نادرست بیماران – عملهای جراحی آندوسکوپی از جمله مواردی هستند که به زخم شدن مجرای ادرار می انجامند.


در زخمهای سطحی مجرا در بعضی از موارد می تواند سونداژ مجدد یا به اصطلاح میل زدن این تنگی را برطرف نمایددر غیر این صورت عمل آندوسکوپی تنگی مجرا لازم است.

این نوع عمل یا به صورت لیزری با دستگاه لیزر یا به صورت تیغه سرد آندوسکوپی انجام می گیرد.