جراحی ها / جراحی های بستری / تنگی گردن مثانه
تنگی گردن مثانه


تنگی گردن مثانه در درصد پایینی بعد از عمل جراحی پروستات ایجاد می گردد.

عمل تنگی گردن مثانه یا توسط سونداژ فلزی یا تیغه سرد آندوسکوپی و یا توسط لیزر ترمیم گشته و باز می شود.