ختنه


وازکتومی


سیستوسکوپی مثانه


بیوپسی پروستات


عمل واریکوسل
 
هیدروسل


اسپرماتوسل


ارکیدکتومی یا تخلیه بیضه


عمل تنگی مجرا


تنگی گردن مثانه


تومور مثانه TUR-BT


عمل جراحی آندوسکوی پروستات TUR-P


سنگ شکنی مثانه از درون مجرا


سنگ شکنی آندوسکوپی حالب TUL


عمل باز پروستات خوش خیم


نفرکتومی یا عملهای جراحی کلیه