جراحی ها / جراحی های سرپایی / سیستوسکوپی مثانه
سیستوسکوپی مثانه:


آندوسکوپی مجرای پیشابراه و مثانه توسط سیستوسکوپ انجام می گیرد. معمولاً سیستوسکوپی روشی تشخیصی می باشد و جهت ریشه یابی و تشخیص بیماری انجام داده می شود. یکی از مهمترین دلایل برای سیستوسکوپی دیدن خون در ادرار است.

دلایل دیگر برای سیستوسکوپی عبارتنداز :
- بررسی علائم ادراری
- کنترل مثانه در زمانهای معین بعد از عمل جراحی تومور مثانه
- در آوردن جسم خارجی از درون مثانه
- کمک برای گذاشتن سوند ادراری
- جهت گذاشتن سوندحالب وبررسی حالب و لگنچه کلیه توسط ماده حاجب