جراحی ها / جراحی های بستری / اسپرماتوسل
اسپرماتوسل:

اسپرماتوسل کیستی در ناحیه بیضه جانبی است که حاوی مایع اسپرماتوزیید می باشد.

این کیست میتواند به صورت تنها یا متعدد در نواحی مختلف بیضه بدون درد نمایان گردد.

اغلب بیماران به دلیل لمس یک جسم غیر طبیعی در بیضه خود به پزشک مراجعه می کنند. پس از معاینه بالینی و سونوگرافی، اسپرماتوسل تشخیص داده می شود و در صورت بزرگی بیش از حد این کیست و ناراحتی بیمار، عمل جراحی انجام می گیرد.