بیماری های اورولوژی / سرطان های مجاری ادرار و دستگاه های تناسلی
سرطان های مجاری ادرار و دستگاه های تناسلی:


به غیر از سرطانهای کلیه، مثانه، پروستات بیماریهای بد خیم لگنچه، حالب، مجرای پیشابراه و همچنین سرطانهای بیضه جزء حیطه کار ما در اورولوژی می باشد.

در بیضه ها بیماریهایی مانند هیدروسل ، واریکوسل و اسپرماتوسل در صورت داشتن اندیکاسیون عمل جراحی ( درد، بزرگی، مشکالات ظاهری و نازایی ) با برنامه ریزی تحت عمل جراحی قرار گرفته و بر طرف می شوند.