جراحی ها / جراحی های بستری / سنگ شکنی مثانه از درون مجرا
سنگ شکنی مثانه از درون مجرا


این عمل درکنار عمل باز در آوردن سنگ های مثانه عمل ساده و کم تهاجمی می باشد.

با توجه به تجهیزات بیمارستان می شود بادستگاههای مختلف از جمله لیزری سنگهای درون مثانه را خرد کرده و توسط شستشو از طریق آندوسکوپ خارج کرد.