جراحی ها / جراحی های بستری / سنگ شکنی آندوسکپی حالب TUL
سنگ شکنی آندوسکوپی حالب TUL


در این عمل جراحی میتوان هم توسط آندوسکوپ فلزی ریجید و هم فلکسیبل سنگهای حالب کوچک را خرد و خارج نمود.