جراحی ها / جراحی های بستری / نفرکتومی یا عمل جراحی کلیه
نفرکتومی یا عملهای جراحی کلیه


در عمل ها ی جراحی کلیه که به دلیل تومور سرطانی انجام می گیرند، تومور یا غده سرطانی با توجه به محل غده در کلیه به صورت نفرکتومی کامل یا به صورت خارج کردن فقط قسمتی از کلیه صورت می گیرد.