جراحی ها / جراحی های سرپایی / ختنه
ختنه:
در زمان تولد کودک تنگی کامل یا نیمه کامل پوست آلت تناسلی یک امرطبیعی است که در حدوداً 90 درصد کودکان تا سن 3 سالگی کامل رفع و برطرف می شود.

ختنه عموماً فواید بسیاری در بردارد :
- جلوگیری از کانسر آلت تناسلی
- جلوگیری از عفونتهای مجاری ادراری
- جلوگیری از عفونتهای مقاربتی
- پیشگیری از عفونت پوستی آلت تناسلی
- تنگی پوست آلت تناسلی

عوارض عمل جراحی ختنه بین 2/. تا 5% می باشند که عبارتند از:
1. خونریزی با 0.1 رصد
2. عفونت زخم
3. نامتوازن بودن ختنه با پوست و چسبندگی پوستی
4. درست شدن پلهای پوستی و چسبندگی پوستی
5. آسیب دیدن مجرا و پیشابراه تا تنگی نوک مجرا یا درست شدن مجرای دوم و یا فیستول پوستی

در نوزادان می توان در بی حسی موضعی عمل ختنه را انجام داد و در اطفال بالا یک سال برای ختنه و یا ترمیم پوستی بیهوشی عمومی پیشنهاد می گردد.