بیماری های اورولوژی / بی اختیاری ادراریبی اختیاری ادراری:


از دست دادن ادرار به گروهای زیر تقسیم بندی می شوند:

الف)- بی اختیاری استرسی با دفع ناخواسته ادرار در زمان سرفه ، عطسه ، کار ، ورزش و هر گونه فشار خارج از مثانه بر روی مثانه

ب)- بی اختیاری فوری به صورت ناگهانی بدون آنکه به مثانه فشاری وارد شود. عضلات مثانه خودمختار بدون کنترل بیمار منقبض و ادرار ناگهان خارج میشود.

پ)- بی اختیاری بر اثر لبریزی مثانه پر

ت)- بی اختیاری کامل

ث)- ترکیبی از بی اختیاری استرسی و فوری در گروهی از بیماران قند، اعصاب و روان بی اختیاری ادراری دیده می شود. درمان اینگونه از بیماریها بعد از معاینه بالینی و کارهای تشخیصی (سونوگرافی – اوروفلومتری – اورودینامیک و غیره ) به صورت دارویی یا توسط عمل جراحی انجام می شوند.