جراحی ها / جراحی های بستری / عمل جراحی آندوسکپی پروستات TUR-P
عمل جراحی آندوسکوی پروستات TUR-P


این عمل جراحی از درون مجرا بدون باز کردن ناحیه زیر شکم و مثانه انجام گرفته که در
فیلمی که تهیه شده
به نمایش گذاشته میشود.